Laatste Nieuws:

Rapport onderzoek kosten voor verplaatsen / weghalen  Haagse windmolen

Ondxerzoek losten

Evaluatie enquête leefbaarheid Zeeheldenwijk op 26 november a.s. om 19:30 uur bij Partyboerderij Hijdra

Uitnodiging

Reactie van de Haagse wethouder Liesbeth van Tongeren n.a.v. haar bezoek aan de Zeeheldenwijk

Brief Liesbeth van Tongeren

Tussentijdse up-date van Anjo van der Burgt

Hallo beste buren,
Hierbij de nieuwste verwikkelingen rond de windturbine aan de Vlietzone. Nog steeds? Ja, nog steeds is een groepje ‘dappere strijders’ actief tegen de windturbine.

Wat is het laatste nieuws ? :

a) Woensdag wordt in de raadscommissie (eindelijk) de beantwoording van de motie behandeld die de raad in november 2017 heeft aangenomen. Lees hiervoor even het bijgesloten persbericht. Wil je de gemeenteraad laten zien dat het ons wat kan schelen, kom dan naar de vergadering van de cie leefomgeving. Die is woensdagochtend 30 mei, om 9.00 uur op het stadhuis in Den Haag.
b) RWS heeft ons bezwaar tegen de afgegeven vergunning beantwoord. Het heeft in ieder geval geleid tot een extra risico-analyse alleen is die wat slapjes uitgevoerd. In de beantwoording van de bezwaren staat dat er geen extra risico is omdat er geen extra ongelukken zijn gebeurd in het afgelopen jaar. Dat doen ze bij de dijkverhogingen gelukkig anders. We kunnen nog in beroep gaan.
Hierbij de link naar de website van de bewonersgroep tegen de windturbine Vlietzone waarop beide stukken staan, veel leesplezier en hopelijk zien we jullie woensdagochtend in het Haagse stadhuis. http://windturbinevlietzone.nl/wp/contact-2/
Het staat ook allemaal op de website van de gemeenteraad van Den Haag. https://denhaag.raadsinformatie.nl/vergadering/514681/Algemene%20Raadscommissie%2030-05-2018

Besluit en kennisgeving van Rijkswaterstaat i.v.m. vergunningaanvraag Windmolen

Beschikking RWS

Rapportage Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) geluidonderzoek Haagse windturbine

Rapport geluidmetingen          Memo ODH inz. geluidonderzoek         Brief J. Wijsmuller inz. geluidonderzoek

Afdoening motie VVD ‘Maatregelen windmolen Leidschenveen’

In de brief hieronder informeert het Haags College haar raadsleden over de afdoening van de motie (23.11.2017) van Monique van der Bijl (VVD)
Aangezien niet op alle punten van de motie is geantwoord en de brief (in tegenstelling tot afspraken hierover) eerder bij de pers dan bij de Bewonersgroep Windturbine Vlietzone (BWV) werd afgeleverd, beraadt de BWV zich momenteel op een reactie.

Brief afdoenihg motie VVD

Verslag voortgang geluidsonderzoek Haagse windmolen per 8 maart 2018

Brief voortgang geluidsonderzoek

Rapportage akoestisch onderzoek

Halfjaarlijks overleg BWV en burgemeester Klaas Tigelaar (gemeente L.dam-V.burg)

Op 1 februari jl. vond in Leidschendam het tweede overleg plaats tussen een aantal leden van de Bewonersgroep Windturbine Vlietzone, burgemesster Klaas Tigelaar en wethouder Floor Kist van de gemeente Leidschendam-Voorburg (wethouder de Ridder was helaas verhinderd). Besloten werd o.a. het halfjaarlijks overleg te continueren.

Verslag / actielijst Bewonersoverleg windturbine

Halfjaarlijkse up-date van Anjo van der Burgt

Turbulentie rond de windmolen

Motie Groep de Mos in Haagse Raad

In de raadsvergadering van de Commissie Leefomgeving Den Haag (agendapunt H.), zal op woensdag 14 februari a.s. de motie ‘Handhaving Windturbine’ (d.d. 23.11.2017) van de Groep de Mos worden besproken. Inspreken kan, mits op dinsdag 13 februari vóór 16:00 uur aangemeld bij de commissieleefomgeving@denhaag.nl of via 0610410478.

Zie voor de motie Groep de Mos: Motie Groep de Mos
De vergadering is live te volgen via: www.denhaag.nl/uitzendingenraad

Zienswijze zoals door de wijkverenigingen Oud Voorburg en Zeeheldenbuurt Leidschendam ingediend bij Rijkswaterstaat als reactie op het ontwerp-besluit Haagse windmolen langs de A4

Zienswijze Oud Voorburg
Zienswijze Zeeheldenbuurt

Zienswijze vergunning Rijkswaterstaat t.b.v. de windturbine Westvlietweg 7, Den Haag.

Voor weggebruikers van de A4 die (regelmatig) de Haagse windmolen passeren – dus ook voor u – bestaat de mogelijkheid om via een zienswijze bezwaar te maken bij Rijkswaterstaat.tegen het verlenen van een vergunning voor de windturbine langs de A4.

U als inwoner van Leidschendam-Voorburg en weggebruiker van de A4 kan uiteraard ook uw zienswijze naar RWS sturen..!
Uw zienswijze zal door RWS worden meegenomen bij het beoordelen van de vergunningaanvraag voor de windmolen op het CEVA-terrein aan de Westvlietweg.

Download hieronder het voorbeeld dat kan worden gebruikt om uw eigen zienswijze te maken. Vergeet niet uw persoonlijke gegevens te vermelden en de brief te voorzien van de juiste datum. Uw zienswijze kan tot en met 31 januari 2018 worden ingediend.

Download:   Uw eigen Zienswijze RWS

Hieronder een link naar de vergunningaanvraag bij Rijkswaterstaat voor de windturbine, Westvlietweg 7, Den Haag

De vergunningaanvraag ligt inclusief bijbehorende stukken ter inzage vanaf 21 december, in het servicecentrum van de gemeente Leidschendam-Voorburg, Kon, Wilhelminalaan 2, Leidschendam.
Download link
Let op:
het complete stuk omvat 224 pagina’s

Van een nachtmerrie naar een komische soap..!

Het verhaal rond de Haagse WindWapper begint op een soap te lijken..!
Verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller wordt door zijn eigen gemeenteraard gedwongen op te treden tegen zijn troetelkindje en prestigeproject de ‘Haagse WindWapper’.
De gemeenteraad in Den Haag nam gisterenavond (23/11) moties aan van Groep de Mos en de VVD waarin o.a. om het stil zetten van de molen wordt gevraagd.

WORDT VERVOLGD..!

Moties windturbine ingediend door Groep de Mos en VVD – College Den Haag, 23.11.2017

Moties GdM & VVD     Motie VVD     Motie GdM

Handhavingsverzoek van B & W L.dam-V.burg aan Rijkswaterstaat inz. ontbreken vergunning

Brief B&W aan Rijkswaterstaat

Raadsbrief motie windturbine inz. handhavingsverzoek en overige lopende zaken.

Raadsbrief college L.dam-V.burg

PERSBERICHT  GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG 22 NOVEMBER 2017

Handhavingsverzoek aan Rijkswaterstaat over windturbine

Recent is gebleken dat de windturbine bij de A4 naast de Zeeheldenwijk draait zonder de vereiste vergunning van Rijkswaterstaat.
De eigenaar van de windturbine, De Wolff Windenergie Nederland, heeft alsnog een aanvraag hiervoor ingediend.
Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat zij verwachten de vergunning te kunnen verlenen en ziet geen noodzaak om de windturbine stil te laten zetten voordat de vergunning verleend is.

 De gemeente wil dat Rijkswaterstaat de windturbine stil legt zolang de vergunning nog niet verleend is.
Hiervoor heeft de gemeente een handhavingsverzoek bij Rijkswaterstaat ingediend.

 Omwonenden ervaren nog steeds overlast van de windturbine. De gemeente en Houdt Vlietrand Groen hebben eerder geprocedeerd tegen de komst van de windturbine tot en met de Raad van State.

 Begin 2018 legt Rijkswaterstaat de ontwerpvergunning ter inzage. Mede afhankelijk van de reactie van Rijkswaterstaat op het handhavingsverzoek overweegt de gemeente ook daar tegen bezwaar te maken.


Diverse publicaties

Vergadering Commissie Leefomgeving op 8 november 2017 in de Haagse Raadzaal.

Tijdens de vergadering van de commissie leefomgeving op 8/11 in de Haagse Raadzaal, heeft Miranda van der Deijl (BWV) gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken en op een overtuigende wijze een fantastisch verhaal laten horen. Zo’n 20 buurtgenoten en een groot aantal bekenden waren op de tribune aanwezig om Miranda te ondersteunen.
Complimenten (!) voor Miranda en met dank (!) aan Robert Brantz.

Schriftelijk verslag volgt. Helaas overschrijdt het beeldverslag de maximale uploadgrootte voor deze site

Schriftelijke vragen Groep de Mos aan Haags College (8 nov. 2017)

Vragen Groep de Mos

Antwoord Haags College op vragen Groep de Mos

Antwoord Haags College

Op 31 okt. a.s. wordt in de raad L.dam-V.burg een motie m.b.t. de windmolen ingediend.

De motie is een initiatief van Hans Peter Klazenga (GBLV)  en Astrid van Eekelen (VVD) en is mede-ondertekend door alle partijen (tot zover bij ons bekend).
Ter ondersteuning van de motie, is het van groot belang dat er zo veel mogelijk mensen op de publieke tribune aanwezig zijn! Klik op de link hieronder voor de motie en zie voor de agenda: Gemeente Leidschendam Voorburg (agendapunt 13).

Motie windturbine 

> Diverse publicaties Gemeente Den Haag >

Voortgang onderzoek geluidsoverlast windturbine, Westvlietweg 7
(brief J. Wijsmuller gemeente Den Haag, 10.10.2017)

Brief Wijsmuller 10.10.2017

Publicaties over de Haagse windturbine, Westvlietweg 7

Brief Wijsmuller 16.08.2017

Dossier windmolen Omgevings Dienst Haaglanden (ODH)

Dossier Windmolen ODH, Oktober 2017

Verslag inspreekochtend commissie Leefomgeving Den Haag,
5 juli 2017 (2-minuten debat)

Verslag vergadering cie. Leefomgeving 

Antwoord Gemeente L.dam-V.burg op vragen van Dhr. Jaap Geluk (CDA)
i.v.m. ontbrekende vergunning RWS

Antwoord op vragen CDA

Antwoord Den Haag op bezwaarschrift (‘alle vergunningen in orde’)

Reactie op bezwaar wijkver. Oud Zuid

Brief Den Haag vergunningaanvraag Rijkswaterstaat (‘vergunning ontbreekt’)

Brief vergunningaanvraag (1)       Brief vergunningaanvraag (2)

Quick Scan Planschade

Quick scan
Door Coen van Schie

Halfjaarlijkse up-date van Anjo van der Burgt

Beste buren en bezoekers van deze website,

Er is nogal wat te doen in onze wijk, soms helemaal leuk (Wijkfeest, Bingo, Samen Eten, Nostalgie bij Hijdra en Jeu des Boules) maar soms ook helemaal niet leuk zoals de wateroverlast bij grote regenbuien die toch nog niet opgelost is en natuurlijk altijd weer die windmolen.

Hierbij een update van de stand van zaken van het omwonenden protest tegen de windmolen.
—————————————————————————————————————————–

Op 5 juli zijn een heel aantal omwonenden mee gegaan naar de commissie leefomgeving. Een mooie gelegenheid om te horen hoe de Haagse gemeenteraad met dit dossier om wil gaan en of onze bezwaren enig gehoor vinden.

Hierbij de link van de video-uitzending van de inspraakochtend tijdens commissievergadering, vanaf minuut 32 (2 minutendebat) zie je de insprekers, daarna volgt meteen het 2-minutendebat van ruim een uur :-). Als je tot het einde van het debat kijkt of doorklikt zie (en hoor) je hoe de wethouder ook enkele toezeggingen doet:

 1. Een breder onderzoek naar geluidoverlast voor omwonenden, naast het wettelijk onderzoek naar de windmolen dat al in gang is gezet door de Omgevingsdienst Haaglanden, wethouder zegt toe daar ook de suggestie van het onafhankelijke “nationaal lucht- en ruimtevaartlaboratorium” bij mee te nemen.
 2. De uitkomsten van dit onderzoek zouden ongeveer in september – oktober bekend moeten zijn
 3. Er is een overzicht van de communicatie naar omwonenden toegezegd
 4. Voor een uitspraak over de verwijderdatum van de windmolen is het nog te vroeg, daarvoor is eerst het onderzoek nodig.

Hieronder is link naar een beeldverslag:
https://c.connectedviews.com/05/SitePlayer/Den_Haag?session=10694
Naar aanleiding van die inspraak stond er een groot stuk in de krant (AD, 6 juli sectie Den Haag) en staat er nu ook een video-interview op de website van het AD.
http://www.ad.nl/binnenland/zoemende-windmolen-als-dit-zo-doorgaat-gaan-we-verhuizen~vabb3f232/

We hopen eerst maar eens op een rustige zomer zonder al te veel commotie over of herrie van de molen (hoewel er natuurlijk wel herrie gemeten moet worden)  En dan na de zomervakantie er uitgerust nog eens achter alle toezeggingen aan. En verder:

 1. Er loopt nog een WOB-verzoek om informatie over de afspraken tussen Leidschendam-Voorburg en Den Haag.
 2. Er zijn 3 bezwaren ingediend bij de gemeenteraad Den Haag die nog beantwoord moeten worden.
 3. We hebben ieder kwartaal een overleg met de burgemeester en de nieuwe wethouder Lia de Ridder over hoe het nu verder gaat.
 4. Er is contact met een 2e kamerlid dat zich hierin wil gaan verdiepen, mede vanwege het gebrek aan normen voor windenergie op land.

Volg vooral onze bewonerspagina http://windturbinevlietzone.nl/wp/contact-2/,
onze Facebookpagina www.facebook.com/BWVlietzone/
de Haagse Windwapper op twitter https://twitter.com/HaagseWW
en natuurlijk de facebookpagina van MOO www.facebook.com/windmolenmoo/

De gemeenteraadverkiezingen komen er aan, en er komen vast nog meer acties.

Vriendelijke groet van de bewonersgroep tegen de windturbine Vlietzone,

Anjo van der Burgt

————————-

Antwoorden van college Den Haag op vragen VVD raadslid Monique van der Bijl

 Brief college Den Haag met antwoorden over geluidsoverlast

Verslag evaluatie-overleg Ceva, de Wolff, gemeente Den Haag, gemeente L.dam-V.burg, Omgevingsdienst Haaglanden en BWV op 10 mei jl.

Verslag 10 mei 2017, ‘evaluatie-overleg

Eerdere publicaties

Vragen/antwoorden college Den Haag over geluidshinder Haagse windmolen

Het VVD-raadslid mevrouw Van der Bijl heeft in een brief aan de voorzitter van de gemeenteraad in Den Haag, vijf vragen over de geluidsoverlast van de Haagse windmolen gesteld. Via de link hieronder de vragen en de antwoorden van het college.

Vragen/antwoorden geluidsoverlast Haagse windmolen (zie ook onze pagina Welkom)

Bezwaar BWV, Wijkvereniging Oud Voorburg en Wijkvereniging Oud Zuid

Op donderdagavond 13 april (19:30 uur), wordt in de raadsvergadering van de gemeente Den Haag besloten op welke manier de bezwaren van de Wijkvereniging Oud Voorburg, Wijkvereniging Oud Zuid Leidschendam en de Bewonersgroep Windturbine Vlietzone (BWV) worden behandeld.
Volg ons via: Twitter en Facebook of via https://denhaag.raadsinformatie.nl/

Bezwaar BWV

(behandeling bezwaar)
Helaas…
Ondanks onze lobby is ons bezwaar tijdens de raadsvergadering op 13 april jl. niet opgepikt door welke politieke partij dan ook.
Het bezwaar is ter afdoening aan het College van Burgemeester en Wethouders gestuurd. Hun antwoord op het bezwaar wordt in eerste instantie ter kennisname aan de Commissie Leefomgeving verstuurd en zal daarna aan de BWV worden toegezonden.

Voorlopig antwoord op ons bericht (reactie op bezwaar).

Tijdlijn acties en perspublicaties windturbine, gemeente L.dam-V.burg

Tijdlijn gemeente L.dam – V.burg 

Feitenrelaas communicatie windturbine, gemeente Den Haag

Feitenrelaas gemeente Den Haag

Reactie op Verzoekschrift aan de Koning

GBLV/Gemeentebelangen heeft de reactie ontvangen op het verzoekschrift aan de Koning over de enorme windturbine op de gemeentegrens van Leidschendam-Voorburg. Aan de plaatsing kan vanuit het Rijk niets worden gedaan. Wel wordt gewezen op de verantwoordelijkheid van de gemeente Den Haag als bevoegd gezag. Het gaat dan om de communicatie van Den Haag in de richting van de omwonenden van de windturbine en in de richting van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Ook wordt in de reactie gewezen op de gemeente Den Haag als het gaat om de  op de naleving van regelgeving rond de windturbine. Voor GBLV/Gemeentebelangen is de reactie aanleiding om aan het college in Leidschendam-Voorburg exact aan te geven hoe nu het contact tussen Den Haag, Leidschendam-Voorburg en de omwonenden is geweest.

Marien van Wijk, commissielid GBLV/Gemeentebelangen: “Het zou natuurlijk een wonder zijn geweest als op basis van het verzoekschrift aan de Koning de enorme windturbine binnenkort zou worden gesloopt. De reactie die GBLV ontvangen heeft geeft duidelijk aan hoe de verantwoordelijkheden liggen. De bal lag en ligt bij de gemeente Den Haag. De omwonenden zijn daarmee helaas niet geholpen. Zij worden dagelijks geconfronteerd met de horizonvervuiling en hebben te maken met slagschaduw en geluidsoverlast.”

Hans Peter Klazenga, raadslid GBLV vult aan: “De reactie op het verzoekschrift aan de Koning heeft bij GBLV wel de vraag opgeroepen hoe nu precies de contacten tussen Den Haag, Leidschendam-Voorburg en de omwonenden is geweest van de plannenmakerij tot en met de realisatie van de enorme windturbine. Dat heeft ertoe geleid dat we nu een gedetailleerd overzicht willen hebben van die contacten (ambtelijk en bestuurlijk), om ook inzicht te krijgen hoe het mogelijk is dat omwonenden  zo slecht zijn geïnformeerd over de plannen. De reactie op het verzoekschrift laat zien dat die communicatieverantwoordelijkheid bij de gemeente Den Haag heeft gelegen, maar hoe kan het dan in de contacten tussen Den Haag en Leidschendam-Voorburg de omwonenden zijn vergeten. Daar willen we graag duidelijkheid over hebben.”

GBLV/Gemeentebelangen vraagt aan het college ook welke lessen men heeft geleerd uit het dossier windturbine als het gaat om de communicatie en welke acties het college heeft ondernomen om te zorgen dat omwonenden weten hoe het zit met het indienen van klachten over de enorme windturbine.

Brief Minister van Infrastructuur & Milieu
_____________________________________
Reactie BWV (Anjo van der Burgt):
De petitie naar de koning heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleidt maar zoals je kunt lezen is dit dossier ook politiek gezien nog lang niet gesloten. Wij zijn benieuwd hoe het verder gaat, ook CDA is zich aan het beraden. De BWV volgt de zaak verder op de voet!

Terugkoppeling gesprek 13 februari

De bewonersgroep windturbine Vlietzone (BWV) heeft op 13 februari een gesprek gehad met de wethouder van Den Haag en van Leidschendam-Voorburg, heel veel ambtenaren, de windturbinebouwer Wolff en CEVA-Logistics over de voorlichting en de bouw van de windturbine.

In het heel kort: er is door alle partijen excuses aangeboden voor het feit dat de bewoners niet ingelicht waren. De juiste gang van zaken wordt nog uitgezocht. Zodra daar meer nieuws over is laten we het jullie weten.

De komst van de windturbine zelf wordt niet betreurd, “het is echt nodig, we lopen ver achter op de Europees niveau met de doelstelling windenergie”, de molen wordt door de bouwers ook als een mooi object gezien en zij hebben er alles aan gedaan om hinder te verminderen of vermijden door o.a. sensoren die de molen stilzetten als er slagschaduw dreigt en door het rode licht niet meer te laten knipperen. Ceva logistics is blij met de molen omdat zij hun duurzaamheidsdoelstelling er mee kunnen bereiken.

Omgevingsdienst Haaglanden moet zorgen voor de handhaving van de werking van de molen zonder overlast. Op het moment van het overleg waren er al 88 klachten over de molen binnen gekomen. De omgevingsdienst gaat verder (aanvullend) onderzoek doen naar de klachten. Een klacht indienen bij de omgevingsdienst heeft dus wel degelijk effect. Ook daarover komt later nog informatie, zodra het onderzoek gedaan wordt en zodra het gereed is.

Ook is er toegezegd dat de ontwikkelingen in de Vlietzone voortaan ook via de Leidschendam-Voorburgse berichten in het krantje worden gepubliceerd.

Vooruitlopend daarop wijs ik iedereen nog op de omgevingsvergunning die is afgegeven voor een nieuwe bedrijfshal op het terrein van de NS-werkplaats. Daar komt dus een grote, hoge nieuwe hal. Meer weet ik er ook nog niet van.

Eén ding is in ieder geval wel gelukt: er komt een informatiebijeenkomst voor omwonenden van de windturbine. Hopelijk komen jullie allemaal! Binnenkort valt de uitnodiging per brief bij jullie in de bus maar hierbij alvast de aankondiging:

Inloopbijeenkomst voor omwonenden Windmolen Vlietzone

Op dinsdag 7 maart a.s. is iedereen met vragen, klachten en/of opmerkingen over de windmolen aan de Vlietweg van harte uitgenodigd in de Oude of Martinikerk aan de Herenstraat 77 in Voorburg.
Tussen 16:30 en 20:00 uur zullen er vertegenwoordigers van: Gemeente Den Haag, Gemeente Leidschendam-Voorburg, de Wolf Nederland Windenergie en CEVA-Logistics Netherlands zijn om vragen te beantwoorden en uitleg te geven.
Als je bedenkingen, vragen, bezwaren en of klachten hebt, of als je gratis koffie wil, kom dan vooral!

Kom allemaal!

WOZ-waarde (20/2)

WOZ staat voor Wet waardering Onroerende Zaken. Dit is een wet die in heel Nederland van kracht is en waar iedere huizenbezitter mee te maken krijgt. De gemeente stelt jaarlijks de waarde van jouw woning vast en deze waarde wordt vervolgens gebruikt voor belastingen en heffingen.  De WOZ-waarde van een huis wordt bepaald op 1 januari (Peildatum) van het jaar voorafgaand aan het jaar van de aanslag (dus de aanslag 2017 is op 1 januari 2016 bepaald).

De WOZ-waarde heeft betrekking op de volgende belastingen en heffingen:

 • Erf- of schenkbelasting
 • Watersysteemheffing
 • Rioolheffing
 • Afvalstoffenheffing
 • Onroerendezaakbelasting
 • Eigenwoningforfait

Omdat de WOZ-waarde invloed heeft op de kosten die je maakt, loont het de moeite om er bezwaar tegen te maken wanneer daar een kans voor is. Maak bezwaar tegen de WOZ-waarde wanneer je twijfelt aan de juistheid ervan.

Aandachtspunten zijn echter wel:
De woningmarkt is sinds anderhalf jaar behoorlijk herstelt en de huizenprijzen zijn gestegen. Hierdoor is óók de OZB gestegen ten opzichte van de WOZ-waarde in de voorgaande jaren.

In 2016 waren er in onze wijk geen externe factoren die van belang zouden kunnen zijn bij het indienen van bezwaarschrift. Voor 2017 daarentegen liggen de zaken anders. Wanneer een waardevermindering van het onroerend goed vanwege de komst van de windturbine kan worden aangetoond dient de WOZ-waarde ook te worden aangepast.

Bezwaarschrift

Een bezwaarschrift kan per post of on line via https://lv.nl/bezwaar-maken-tegen-aanslag bij de gemeente LV worden ingediend.  Een bezwaar kan alleen op individuele basis en per woning worden ingediend. Er diverse bureaus die GRATIS een bezwaarschrift voor je indienen. Lees hiervoor echter goed hun algemene voorwaarden (bijv. www.wozmeldpunt.nl of andere soortgelijke sites).

Handige sites:
www.eigenhuis.nl/belastingen/woz/bezwaar-maken    ( + voorbeeld bezwaarschrift)
https://lv.nl/bezwaar-maken-tegen-aanslag
www.eigenhuis.nl/belastingen/woz/woz-waarde-berekenen
www.wegwijs.nl/artikel/2015/01/5-vragen-over-de-woz
www.wozwaardeloket.nl
www.kadaster.nl/woningwaarde

Planschade (4/2)

Planschade kan ontstaan door het wijzigen van een bestemmingsplan (plaatsing windturbine) met als gevolg een waardedaling van bijvoorbeeld een woning of het lijden van inkomensschade. Een tegemoetkoming in planschade moet worden toegekend als de schade redelijkerwijs niet of niet geheel voor rekening van een eigenaar behoort te blijven. Inmiddels is er aan twee, in planschade gespecialiseerde bureaus advies gevraagd of er een reële kans bestaat om planschade door de komst van de Windmolen bij CEVA te verhalen.

PS-Consultants heeft, gezien de ligging, aangeboden een pilot te willen doen met nummer 27 of 29 in de Evertsenstraat (Zeeheldenwijk). Inmiddels is er een opdracht verstrekt door de eigenaar van huisnummer 27. Afhankelijk van het resultaat van de pilot wil het bureau t.z.t. ook voor de aangrenzende woningen een claim indienen. Het tweede bureau Legalexion heeft momenteel een vergelijkbare zaak in behandeling bij een andere gemeente in het oosten van het land. Zij willen de uitkomst over vier tot zes maanden afwachten alvorens onze zaak in behandeling te nemen.

Quick Scan Planschade (toevoeging 1/9)

Handig overzicht van alles wat je moet weten bij het indienen van een claim voor  Planschade
(Door Coen van Schie)

Donderdag Actie! (17/1)

Donderdag 19 januari vindt de officiële opening plaats van de windturbine. De actiegroep wil protesteren en massaal bij de hekken aanwezig zijn: “Kom allemaal om 15:00! We hebben bij de demonstratie al aangekondigd bij de gemeente Den Haag.”

Molen draait (14/1)

De windmolen draait op vollen toeren. Het geluid en de verlichting zorgen voor irritaties maar de slagschaduw heeft op deze zonnige zaterdagmiddag gezorgd voor een lawine aan woedende reacties. En terecht! We hebben voor het eerst kunnen ervaren wat ons te wachten staat.